Riktlinjer för manuskript

Format: A4
Typsnitt: Times New Roman
Teckenstorlek: 12 punkter
Radavstånd: 1,5

Ingress: Artikeln bör inleda med en ingress som ger läsaren förståelse för vad artikeln handlar om och uppmuntrar till vidare läsning av hela artikeln. Bör begränsas till 150 ord.

Referenser: Antalet referenser bör begränsas till cirka 10 st. Ange referenserna med löpande nummer i texten. Referensnumret sätts inom parentes i slutet av meningen, innan punkt.

Referenser bör anges enligt följande exempel:

Artikel 
Asp N-G, Bryngelsson S. Health claims according to Article 13 of the EC Regulation: Suggested priorities with reference to the Swedish Code on health Claims and emphasis on relevance. Scand J Food Nutr 2007; 51: 127-136.

Obs! Om fler än två författare anges endast första författaren, följt av et al.

Bok
a) Personliga författare
Eklund A. Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol. Lund, Sverige: Studentlitteratur; 2004.

b) Redaktör(er) som författare
Agardh C-D, Berne C, Östman J, red. Diabetes. Stockholm, Sverige: Liber AB; 2002.

c) Kapitel i bok
Bingham S. Epidemiology of dietary fibre and colorectal cancer. In: van der Kamp JW, Asp N-G, Miller Jones J, Schaafsma G, red. Dietary fibre – bioactive carbohydrates for food and feed. Wageningen, Holland: Wageningen Academic Publishers; 2004. s. 179-182

Förkortningar: Skrivs i princip alltid ut.

Exempel: 
”procent” istället för ”%”
”med mera” istället för ”mm”
”bland annat” istället för ”bl a”
”milligram per kilo” istället för ”mg/kg”

Mellanrubriker: För ökad läsbarhet bör texten bör delas upp med mellanrubriker (som helst ska vara max 23 tecken långa)

Facktermer: Språket bör anpassas för en bred målgrupp. När specifika facktermer behöver användas bör dessa förklaras i texten.

Jävsdeklaration
Samtliga författare ska redovisa personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer som kan påverka trovärdigheten eller synen på det aktuella ämnet. Exempel på sådana omständigheter kan vara ägande, finansiellt stöd eller arvoderade uppdrag för organisationer eller företag som kan ha ett kommersiellt intresse av hur data presenteras eller tolkas. Om inget jäv föreligger ska detta deklareras som »Inga jävsförhållanden«. Vid förändringar av jävsförhållanden ska författare oombedd avge en ny jävsdeklaration. Deklarationerna publiceras i anslutning till den färdiga artikeln. Kontakta redaktionen vid osäkerhet kring jävsfrågor.